सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना (पदः उद्यम विकास सहजकर्ता, सङ्ख्या २)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):