महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

ऐन कानुन निर्देशिका

महालक्ष्मी नगरपालिका नगर प्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ पहिलो संशोधन, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

महालक्ष्मी नगरपालिका उद्यमशीलता विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

टोल विकास संस्था समन्वन समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५

महालक्ष्मी राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७६ ।

महालक्ष्मी नगरकार्यपालिका(कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४

महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

महालक्ष्मी नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि

ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७४

Pages