सम्पर्क

महालक्ष्मी नगरपालिका कार्यलयको सम्पर्क फोन:

०१–५२०३५९२,   
०१–५२०१६३३,   
०१–५२०१७३३

वडा कार्यलयहरुको सम्पर्क विवरण:

वडा कार्यलय फोन ईमेल
वडा नं. ०१ ०१-५२००९३८ mahalaxmi01ward@gmail.com
वडा नं. ०२ ०१-५२०३७७१ mahalaxmimunwardno02@gmail.com
वडा नं. ०३ ०१-५२०४३५२ mahalaxmimunw3@gmail.com
वडा नं. ०४ ०१-५२०४१९९ mahalaxmimunw4@gmail.com
वडा नं. ०५ ०१-५००७२५१ mahalaxmimunw5@gmail.com
वडा नं. ०६ ०१-५७०९१८१ mahalaxmimunw6@gmail.com
वडा नं. ०७ ०१-५२६६२८८ mahalaxmimunw7@gmail.com
वडा नं. ०८ ०१-५५८०११७ mahalaxmimunw8@gmail.com
वडा नं. ०९ ०१-५१३२१४६ ward9.mahalaxmimun@gmail.com
वडा नं. १० ९८५१०६७२९४ mahalaxmimunw10@gmail.com

ईमेलः

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !