२०७७ श्रावण १ र २ गते राजश्व सम्बन्धी सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धमा ।