सूचना तथा समाचार

अत्यन्त जरुरी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबारे सूचना

सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमबारे सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

निर्मित भवन/ घर अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र २०७१ साल मंसिर १६ गते भन्दा अगाडि नक्सा पास नभई निर्माण भएका भवन तथा साविकका गा.वि.स.वाट भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ र भवन संहिता, २०६० अनुसार नक्सापास गरी निर्माण नभएका भवनहरुको अभिलेखिकरण गर्ने प्रयोजनका लागि नगरपालिकावाट तोकिएको ढाँचाको आवेदन फर्म भरी तोकिएकै कागजात सहित २०७३ साल भाद्र मसान्तभित्र आवेदन पेश गर्न प्रथम पटक मिति २०७३ श्रावण २१ गते राजधानी दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा अधिकांश निर्मित भवनको अभिलेखीकरण दर्ता छुट भएको भनी सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुको माग भई आएकोले मिति २०७३ कार्तिक मसान्तसम्म सम्बन्धित सबैमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद नाघि आएका र तोकिएका कागजात संलग्न नगरिएका आवेदनहरु उपर अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्य नगरिने व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

आ.व. ०७३/७४ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम

आ.व. ०७३/७४ मा हुने खरिद कार्यका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धी फारम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

ब्याकहो लोडर सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

ब्याकहो लोडर सप्लाई सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कार्यक्रम अधिकृत पदको लिखित परिक्षा बारे सूचना

यस महालक्ष्मी नगरपालिकामा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत पदमा खुल्ला प्रतिस्प्रर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनौट गर्न प्रकाशित सूचना अनुसार पर्न आएका दस्खास्तवालाहरुको लिखित परिक्षा मिति २०७२ चैत्र २५ गते संचालन गर्ने सूचना प्रकाशित भएकोमा विशेष कारणले परिक्षा स्थगित भई हाल परिक्षा संचालन हुने भएको हुँदा उक्त पदको लिखित परिक्षा २०७३ साल बैशाख २५ गते महालक्ष्मी उच्च मा.वि. लुभूमा विहान ११ः०० बजेबाट संचालन गर्ने ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा सूचना गरिन्छ ।

स्वीकृत आवेदनहरुको विवरणबारे सूचना

स्थानीय श्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) अन्तर्गतको कार्यक्रम अधिकृत पदका लागि परेको दरखास्तहरुको कागजात र आवश्यक योग्यता समेतका आधारमा अध्ययन गर्दा योग्य/अयोग्य देखिएका तपशिल बमोजिमका आवेदन कर्ताहरुको दरखास्त स्वीकृत/अस्विकृत गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैमा जानकारीको लागि सुचित गरिन्छ ।

स्वीकृत आवेदनहरुको विवरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Notice on LGCDP Focal Person

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages