अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना