आधारभुत तह कक्षा आठको परीक्षा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा ।