आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) को परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):