आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/१०/१४)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):