आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०२)