आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना ( सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०२/०९ )