आ.व. ०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):