उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):