उपभोक्ता समिति गठन साथै प्राविधिक कर्मचारीहरुको फिल्ड सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):