एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्तिधनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):