एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):