एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):