कक्षा आठको ग्रेडसिटमा नाम थर, जन्ममिति संशोधन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा युवा तथा खेलकूद शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु २००|-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. निवेदन
  2. सन्बन्धित विद्यालयको सिफारिस
  3. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र
  4. सक्कल ग्रेडसिट
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत