कक्षा ८ को अन्तिम परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):