कार्यालयको भवन भत्काउन लिलामको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):