कार्यालय सहयोगी उम्मेद्वारहरुको अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/१२/११))