कोभिड खोपको तेस्रो प्राथमिकता समुहमा पर्नेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):