कोभिड रोग विरुद्ध Pfizer खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति: २०७९/०४/२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):