कोभिड-१९ बिरुद्ध पहिलो, दोस्रो र बुस्टर खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०४/०२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):