कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषको आम्दानी र खर्च विवरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):