कोभिड-१९ विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन छुट भएका १२ देखि १७ वर्ष ननाघेका बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):