कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसिल (VeroCell) खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने खोप केन्द्र थप गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):