गैर सरकारी संस्थालाई पूर्व स्वीकृति

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सामाजिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. व्यहोरा खुलेको निवेदन
  2. संस्थादर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. संस्थाको विधानको प्रतिलिपी
  4. स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  5. आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर चुक्ता प्रमाणपत्र
  6. लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी
  7. समाज कल्याणमा आबद्धता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  8. नगरपालिकामा आबद्धताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  9. पूर्व स्वीकृति माग गरिएको योजना कार्यक्रमको विस्तृत प्रस्तावना
  10. अघिल्लो आ.व. को समीक्षा र प्रस्तावित कार्यक्रमको जानकारी भएको बैठकको प्रतिलिपी
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत