घर नक्साको प्रतिलिपी प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सम्पूर्ण कागजपत्र पुगे सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
भवन तथा वस्ती विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १५०० |-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. व्यहोरा खुलेको निवेदन
  2. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी
  4. सम्पती कर तिरेको रसिद
  5. स्वीकृत घर नक्सा र इजाजतपत्रको फोटोकपी दुई प्रति
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत