"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
सडक तथा पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १०,३००|-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. स्वीकृत कार्यविधी बमोजिमको ढाँचाको निवेदन
  2. स्थायी लेखा नं (मुल्य अभुवृद्धि कर समेतमा ) दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  3. फर्मको नाममा खाता खोली रु १०००००|- (एक लाख) जम्मा गरेको बैंक भौचर
  4. महालक्ष्मी नगरपालिकामा राजश्व बुझाएको रसिद
  5. फर्मको प्रोपराईटरको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  6. प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन
  7. सबै कागजपत्रहरु नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत