चैत्र महिनाको रकम निकासा सम्बन्धमा (श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):