जैं घाँसको बिउ वितरण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित मिति : २०७९/०६/२७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):