थप प्राविधक ग्रेड सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०६)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):