धरौटी वापतको रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):