नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण गैर सरकारी संस्थाहरुको आवद्धता सम्बन्धी सुचना