नगरप्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिहरुका लागि सुचिकृत हुन आउने बारे म्याद थप सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०६/१०