नगर प्रहरी दरखास्त अस्वीकृत गरिएको सम्बन्धी सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):