नयाँ घर निर्माण नक्सा आवेदन फारम खरिद

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नक्सा दरखास्तवालाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत