नयाँ विद्यालय अनुमति सम्बन्धी ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):