न्यायिक समिति समक्ष उजुरी दर्ता/प्रतिवाद दर्ता

लाग्ने समय: 
बढीमा ९० दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १००|-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. कानून बमोजिम हकदैया पुगेको व्यक्तिले समिति समक्ष उजुरी गर्दा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दर्ता गराउने ।
  2. कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने अथवा वण्डा लगाउनु पर्ने अवस्थाको उजुरीहरुको हकमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा वण्डा वा चलनको लागि सम्बनधित अचल सम्पत्तिको विवरण खुलेको हुनु पर्नेछ । तर प्रतिवाद दर्ताको हकमा, प्रतिवादीले म्याद वा सूचना प्राप्त भएपछि म्याद वा सूचना तोकिएको समयावधि भित्र उजुरी प्रशासन समक्ष आफै वा वारेस मार्फत लिखित प्रतिवाद तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता गराउने ।