प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रमुख शिक्षा अधिकृत बीचको कार्यसम्पादन सम्झौता ।