प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क र मातृभाषा वा स्थानीय विषय वा अन्य विषयको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको प्राप्ताङ्क इन्ट्री सम्बन्धी सूचना