प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सूचना प्रकाशित मिति : २०७९-०४-२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):