प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):