बाटो खुलाएको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
भवन तथा वस्ती विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५०० |‍-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. व्यहोरा खुलेको निवेदन
  2. जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी
  3. नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  4. नक्सापासको फोटोकपी/ब्लुप्रिन्ट
  5. बाटो स्पष्ट देखिने घरको फोटो
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत