बिमा सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कृषि तथा पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. व्यहोरा खुलेको निवेदन
  2. क्षति भएको देखिने प्रमाण
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत