बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने मिति र Technical Criteria संशोधन सम्बन्धी सूचना ।