बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):