महालक्ष्मी नगरकार्यपालिकाको कार्यालय सर्न लागेको सुचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):