महालक्ष्मी नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को कृषि विकास तर्फको कृषि पकेट क्षेत्रको अवधारणा बमोजिम सञ्चालन हुने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । २०७८ भाद्र २४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):